Manažéri spoločnosti sú radi odpovedia na vaše otázky, a pripraviť cenovú ponuku. Položiť otázku

Kľúčové pojmy štandardnej zmluvy zahŕňajú nasledovné:

1. Cena tovaru je stanovená v cenníku odberateľa a po registrácii objednávky nie je možné ju zmeniť. O zmenách cien je povinný predávajúci kupujúceho informovať najmenej 30 kalendárnych dní vopred pred ich účinnosťou. Ceny tovaru zahŕňajú podmienky prepravy zo skladu v Bratislave (Slovensko).

2. Objednávka na nákup tovaru môže byť odoslaná:
- cez web Veľkoobchod;
- pomocou xls formulára na adresu bratislava@eurogrizzly.com
- zaslaním na e-mailovú adresu 
bratislava@eurogrizzly.com

Objednávka odosielaná cez e-mail musí obsahovať nasledovné informácie:
- druhy výrobkov a množstvo objednaných kusov;
- meno kupujúceho;  
- dodaciu adresu a kontaktné údaje o príjemcovi;
- identifikačné údaje kupujúceho;
- bankový účet kupujúceho; 
- požadovaný termín dodania;
- ostatné nevyhnutné informácie.

3. Hodnota objednaného tovaru musí predstavovať najmenej 300 eur bez DPH.

4. Odoslaná objednávka je považovaná za doručenú a zmena alebo jej zrušenie nie je možné. Po doručení objednávky je kupujúci povinný prevziať a zaplatiť za tovar v zmysle podmienok zmluvy. V prípade, že objednaný tovar sa nenachádza v dostatočnom množstve na sklade, alebo objednávka nemôže byť potvrdená v v stanovenej lehote, všetky zmeny budú odsúhlasené s kupujúcim.

5. Náklady na dodanie tovaru hradí kupujúci, s výnimkou pravidiel stanovených v sekcii Podmienky dodania tovaru.

6. Ak je pri prevzatí tovaru zistené, že dodávka nie je kompletná alebo sú zjavné známky poškodenia tovaru je kupujúci povinný informovať predávajúceho, prostredníctvom e-mailu na adresu bratislava@eurogrizzly.com do 3 pracovných dní od prevzatia dodávky.

7. Platba za dodaný tovar musí byť zrealizovaná do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia, ak sa strany nedohodnú inak.

8. Predávajúci nezaručuje trvalú dostupnosť tovaru, okrem prípadov, keď medzi kupujúcim a predávajúcim existuje dohoda o rezervovaní tovaru. Podmienky sú k dispozícii v sekcii Predpredaj a rezervácia tovaru.

9. Postupy pre riešenie nárokov vzniknutých na základe zistení nesúladu kvality alebo nekompletných dodávok sú uvedené v časti kvalita výrobkov a záruka.