Manažéri spoločnosti sú radi odpovedia na vaše otázky, a pripraviť cenovú ponuku. Položiť otázku

Tento dokument špecifikuje rozsah záruk pre jednotlivý výrobok, podmienky pre poskytovanie záruky upravuje postup pri vybavení reklamácií uplatnených spotrebiteľom. 1. Vymedzenie pojmov Výrobky ponúkané spoločnosťou OK Modern Line s.r.o (dalej Spoločnosť) sú obvykle zaradené do skupín, ktoré sú označované súhrnným obchodným názvom: GRIZZLY. 2. Doklady k predmetu kúpy Spoločnosť (1) je povinná spolu s predmetom kúpy dodať kupujúcemu tieto doklady: Informácie pre spotrebiteľov Záručný list; Návod na použitie 3. Akosť predmetu kúpy Spoločnosť je povinná dodať predmet kúpy v predpísanej resp. schválenej akosti, pokiaľ je záväzne stanovená resp. pokiaľ to vyplýva zo zvláštnych predpisov, alebo v akosti uvádzanej predajcom. Ak akosť výrobku nie je predpísaná, schválená resp. uvádzaná, potom je predávajúci povinný dodať výrobok v akosti obvyklej. Ak má byť predmet kúpy dodaný podľa vzorky, alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať predmet kúpy s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ako predložil kupujúci. 4. Vady predmetu kúpy Spoločnosť zodpovedá za to, že predmet kúpy má po dobu záručnej doby dohodnuté vlastnosti podľa platnej dokumentácie vydanej predávajúcim, ktorá bola resp. mala byť použitá pri výrobe predmetu kúpy, ako aj predmet kúpy má po túto dobu vlastnosti obvyklé. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy pri jeho prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný predmet kúpy prehliadnuť najneskôr pri jeho prevzatí. Pri doručení predmetu kúpy verejnou prepravnou službou (viď Všeobecné obchodné podmienky) je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s prepravným listom (neúplnosť zásielky) alebo je viditeľne poškodená. Pokiaľ neúplnú/poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je povinný urobiť záznam do pridávacieho protokolu (prepravného listu) a vykonať zápis o škode s dopravcom. Ak ide o zjavne neviditeľné poškodenie alebo neúplnosť zásielky, zistenú až po vydaní dopravcom a rozbalení, je kupujúci povinný okamžite kontaktovať dopravcu a spísať dodatočný zápis o škode. Kupujúci je povinný umožniť prepravnej službe presvedčiť sa u príjemcu o rozsahu poškodenia, prípadne vyvinúť spoluprácu k spísaniu dodatočného zápisu o škode. Pri spisovaní (dodatočného) zápisu o škode sa kupujúci dohodne s dopravcom či a v akom rozsahu je možné so zásielkou manipulovať. Súčasne o tejto skutočnosti informuje predávajúceho - viď nasledujúci odsek. Ak zbadá kupujúci pri prevzatí predmetu kúpy vady, je povinný na tieto vady okamžite upozorniť preukázateľným spôsobom predávajúceho. Pokiaľ ich neprehliadne, môže nároky z chýb predmetu kúpy, ktoré by zistil, keby ich prehliadol, uplatniť len pokiaľ preukáže, že tieto vady mal predmet kúpy už pri prechode nebezpečia škody na predmet kúpy. Za preukázateľný spôsob upozornenia na vadu predmetu kúpy sa považuje doporučený list na adresu predávajúceho, alebo spísanie zápisu o škode v mieste sídla predávajúceho alebo v ktorejkoľvek jeho prevádzke, vzhľadom k čomu je predávajúci povinný zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenej k vybavovaniu reklamácie chýb. V zázname, dopíše, či zápise je kupujúci povinný presne popísať ako sa chyba na premete kúpy prejavuje. Za okamih oznámenia chyby, pokiaľ nedôjde k oznámeniu chyby priamo pri osobnom jednaní medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je o tom urobený záznam, sa považuje okamih doručenia doporučeného listu s oznámením chyby na adresu sídla predávajúceho. 5. Záručná lehota Na predmety kúpy je poskytovaná štandardná záručná lehota 24 mesiacov. 6. Začiatok záručnej lehoty Záručná lehota začína dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. 7. Uplatnenie reklamácie v záručnej lehote Kupujúci je povinný vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe bez zbytočného odkladu od ich zistenia oznámiť predajcovi. Závady sa oznamujú vyplnením reklamačného formulára, buď doporučeným dopisom zaslaným na adresu sídla predávajúceho, alebo osobne v mieste sídla predávajúceho resp. v ktorejkoľvek prevádzke, vzhľadom k čomu je predávajúci povinný zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenej na vybavovanie reklamácií závad. Za okamih oznámenia závady, pokiaľ nedôjde k oznámeniu závady priamo pri osobnom rokovaní medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je o tom vyplnený reklamačný formulár, sa považuje okamih doručenia doporučeného dopisu s oznámením závady v reklamačnom formulári na adresu sídla predávajúceho. V zázname či dopise je spotrebiteľ povinný presne popísať o aký výrobok sa jedná a v čom sa reklamovaná vada prejavuje. Ďalej je povinný oznámiť spoločnosti svoje kontaktné údaje vrátane emailu, aby ho mohla spoločnosť informovať o vybavení reklamácie. Pokiaľ nebude závada oznámená v súlade so skutočnosťami uvedenými v predchádzajúcich odstavcoch, nemá kupujúci právo na priznanie nároku z titulu zodpovednosti predávajúceho za závady. 8. Strata záruky V prípade, že spoločnsoť zamietne reklamáciu alebo ju označí ako neoprávnenú v priebehu reklamačného postupu, je povinná uviesť dôvody, ktoré viedli k zamietnutie/neuznaniu reklamácie. Dôvodom pre zamietnutie/neuznanie reklamácie je poškodenie výrobku nerešpektovaním zásad, uvedených v Podmienkach použitia 9. Dodatky Poskytovateľom záruky je spoločnosť OK Modern Line s.r.o. Na doklade musí byť uvedený dátum predaja a jednoznačná identifikácia typu výrobku.